K beside

Izvor: Dalmatinski internetski libar
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Dobrodošli na Dalmatinski internetski libar! Samo registrirani članovi mogu uređivati ovu internetsku enciklopediju Dalmacije, nakon što ih potvrde administratori. Za registraciju klikni ovde!.

Abecedni popis

A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž


Slovo "K"

Dalmatinski Hrvatski
ka (kȃ) kao, koja
kabal (kàbāl) drveno vjedro za pranje broda, drvena posuda s ručkom za prenošenje mošta
kabotađo (kàbotȁđo) kapetan obalne plovidbe
kabotat (kàbotȁt) ploviti uz obalu, navigati uz obalu do određene geografske širine i onda nastaviti po njoj
kaca (kȁca) drvena posuda za istakanje vina
kacabrokva, kacačol, kacačod (kacàbrȍkva), (kacàčōl), (kacačȏd) alatka za ukucavanje čavala ispod razine drva
kacada (kacȃda) kratko potapanje koga glavom u more
kacamarin (kacamàrīn, kacamàrȋn) morski trp (Holothurioidea)
kacat kačat (kàcȁt, kàčat) nakratko uroniti glavom pod more
kacavida (kacàvīda, kacàvȋida) odvijač
kacijola, kacjola, kacola (kacìjōla), (kacìjȏla), (kàcjōla), (kàcōla) zaimača, kutlača
kaco muški spolni organ
kacot (kàcot, kàcȍt) lagani udarac zglobom savijenog srednjeg prsta stisnute šake po glavi
kadano (kàdano) kada
kadaver (kàdȃver) mrtvac, leš
kadena (kàdēna, kàdȇna) lanac, lančić oko vrata
kadikad (kadìkad) katkada
kadinela (kadìnela, kadìnȅla) ukrasni zlatni ili srebreni lančić
kadit (kádit, kádȉt) dimiti, udisati pare ljekovitog bilja
kadujar (kàdujār, kàdȕjar) vrsta velikog puža koji se hrani kaduljom
kafa (kãfa, kàfa) kava, zajutrak
kafe, kafen (kafȅ, kàfȅn) smeđa boja
kafetarija (kafetàrija, kafetàrȉja) kavana
kagarela, kagada (kagarȅla, kàgada) proljev
kaić (kàić) čamac do 4 metra dužine
kajin, kain (kàjīn, kàīn) lavor, posuda za vodu
kajiš, kaiš (kàjȉš, kàjiš, kàiš) pojas, remen, opasač
kajla (kȃjla) klin na remenici
kajuža (kàjȕža) dno broda (s unutrašnje strane) gdje se skuplja prljava voda i ostaci goriva
kaka (zam.) (kàkā) kakva
kaka (kȁka) izmet
kal (dalm.) (kȃl) kurje oko, žulj, blato
kala, kaleta (kȁla, kàlȅta, kàleta) uska gradska ulica
kalada (kàlāda, kàlȃda, kalȃda) gusti sloj oblaka na zapadnom horizontu koji predskazuju kišu
kalafat (kalàfat, kalàfȃt, kalafȃt) brodograditelj drvenih brodova, šuperač
kalafatat, kalafatavat kalafatati (kalafàtat, kalafàtȁt, kalafatávat, kalafatávȁt, kalafatȁti) šuperiti, učiniti dno broda nepropusnim, zatvoriti smolom i kučinom šupljine i spojeve drvenih djelova broda
kalamar (kalamãr) lignja, podočnjak
kalamboc (kalàmboc) vrsta kukuruza, vrsta jela, sinonim za nešto izmiješano
kalamita (kalamíta, kalàmȋta) gromobran, općenito nešto što privlači
kalan (kàlān, kalãn, kàlȃn) spušten
kalaš (kalãš) lopov, razbojnik, varalica
kalaštar (kàlaštār, kàlȁštar) drveni podmetač, spona dviju dasaka, drveni otpadak
kalat (kàlat, kàlȁt) spustiti, skinuti, smanjiti
kalauz (kalàuz) otpirač, svjedok
kalavat (kalávat, kalàvȁt) silaziti, spuštati, skidati
kalceta (kàlceta, kàlcȅta) čarapa
kaldaja (kàldȁja, kàldaja) parni kotao, posuda sa vrućom vodom
kaldifer (kaldìfȅr) čelično uže
kaleb (kȁleb, kȁlēb) galeb
kaleta (kàlȅta, kàleta) uska gradska ulica
kalica (kȃlica) tkalja
kaliger (kaligȇer, kaligẽr) postolar
kaligerija (kaligèrija) postolarska radnja
kalkament (kalkament) rupa na trupu broda
kalkanj, kalkanjol (kalkȁnj, kalkànjȏl) pramčana peta na brodu, spoj sa aštom
kalma (kȃlma) utiha, tišina, mir
kalmavat (kalmávat, kalmávȁt) smirivati, stišavati
kaluma (kàluma) ribarska oznaka na mreži, ribarska oznaka mjesta na kojem se nalazi vrša, plovak za označiti mrežu ili vršu
kalumat (kalùmat, kalùmȁt) zabiti, nabiti (top), pucati iz topa, označiti kalumom, spolno općiti
kalumela (kalùmela) kamilica
kalun (kalũn) top, primitivna naprava za izazivanje detonacija prilikom slavlja, drveni šuplji držač igala za pletenje koji olakšava pletenje
kaluncin, kalunet (kalùncīn, kalùncȋn, kalùnet, kalùnȅt) mali kalun
kamara (kȁmara) soba
kamarijer, kamarjer (kamarijẽr, kamarjẽr) poslužitelj u hotelu
kamarin (kamarĩn) sobica, sobičak, smočnica, sprema, drvarnica
kambijal (kambijãl) mjenica
kamenica (kȁmenica, kamènȉca) kameni sud za držanje maslinovog ulja, vrsta školjke (Ostreidae), kamen
kamiće nera (kamȉće nȇra, kamìćenȇra) crna košulja, crnokošuljaš
kamiš (kàmiš, kàmȉš) drveni držak lule
kamišar (kàmišār, kàmȉšar) lopov, lupež, hajduk, razbojnik, pljačkaš
kamižola (kamìžōla) haljetak, prslučić
kamomila (kamòmila)

kamilica

kampan, kampanan, [[kanpan], kanpanan (kàmpān, kànpān, kampànān, kanpànān) koji lijepo pada
kampana (kàmpāna) sjenilo svjetiljke
kampanel, kampanejal (kampànēl, kampànejāl) zvonik
kanpanelo (kanpànȅlo) podrugljiv naziv za visoku osobu
kampatik (kàmpatik) popis (crkvenih) zemalja
kampijun, kampjun (kampijũn, kampjũn) uzorak (vina), čovjek lošeg karaktera
kamuf (kàmȕf, kàmuf) nabor na ženskoj odjeći, nabrani rub, volan, ukrasni trak
kana (kȁna) kap
kanaja (kànȁja, kànaja) zlotvor, ološ, nitkov
kanal (za jarbol) (kanãl) rupa u palubi broda za podizanje i spuštanje jarbolaōŌǒ
kanalica (kanàlȉca) vrsta mediteranskog crijepa
kanap, kanpa, kampa (kȁnap, kȃnpa, kȃmpa) groblje, razmak između dva rebra na brodu, mjera za površinu (5 vriti)
kanapet, kanabet (kanapet, kanabẽt) tapecirani dvosjed ili trosjed, otoman
kanat, kanta (kȁnat, kȃnta) pjesma
kanata (kànāta, kànȃta) slavlje nakon važnog događaja (završetak berbe maslina,jematve, zatvaranja trupa broda), završetak gradnje ili jedne faze, zadnji dan prodaje vina u konobi, posljednja nedjelja u listopadu, završetak jamatve
kanava (kȁnava) niti od lana ili konoplje, kudjelja za šuperenje, podstava za kaput, krpa od konoplje za brisanje poda
kanavaca (knàvȁca, kànavaca) stara krpa za pranje podova, krpa od konoplje, čovjek bez karaktera
kanavina (kanàvīna, kanàvȋna) tkanina od konoplje, tvrdo platno od kudelje za postavu okovratnika, revera
kancelir (kancelīr) tajnik, pisar, bilježnik
kancona (kàncȏna) pjesma (koja se pjeva)
kanconjeta (kancònjȇta) pjesmica
kanćela (kànćela) svitak konca koji treba smotati u klupko
kanćenica (kànćȇnica) naprava s udicama za lov ribe
kandela (kàndela, kàndȅla) svijeća, voštanica
kandelir, kandilir (kandelĩr, kandilĩr) svijećnjak, stalak za voštanu svijeću
kandelora, kandalora (kandalȏra, kandelȏra, kandèlȏa kandàlȏra) voštana svijeća posvećena na blagdan Svijećnice (2. veljače), Svijećnica (2. veljače)
kanela (kànela, kànȅla) drveno točilo, slavina na bačvi, cimet
kanet (kànet, kànȅt) drveni šuplji držač igala za pletenje koji olakšava pletenje, čarape pletene s dvije očice pravo i dvije krivo tako da su rastezljive - bičve na kanet
kaneta, kanjeta (kàneta, kànjeta, kànȅta, kànjȅta) polucilindar
kanfar (kánfȁr) sredstvo za dezinfekciju
kangan (kȁngan) vrsta finog štofa od češljane vune
kanica (kánȉca) pojas od vune, pletena vrpca za podvez
kanijela (kanìjela) dio splitske nošnje, filigranska zlatna ogrlica s medaljom kao privjeskom
kanit (kapnit) (kȁnit) kapnuti, kanut
kanižela (kanìžȅla) uski prolaz, hodnik u trupu broda
kankar (kȃnkar) rak (bolest), karcinom
kanoćal (kanoćãl) dvogled, dalekozor
kanotjera (kanòtjēra) muški ljetni slamnati tvrdi šešir
kanpanavat, kampanavat (kanpanávȁt, kanpanávat) zvoniti
kanpanel, kampanel, kanpanejal kampanejal (kanpànȇl, kampànȇl, kanpànēl, kanpànejāl, kampànejāl) zvonik
kanpanet (kanpànȅt) kućno zvonce
kanpatik (kànpȁtik) porez, narav
kanpjun (kanpjũn) uzorak, osoba lošeg karaktera
kantabile (kantȁbile) pijevno
kantadur (kantadũr) pjevač
kantanje (kàntānje) pjevanje
kantar (kantãr, kȃntar) vaga na polugu, vrsta bijele morske ribe iz roda ljuskavka
kantat (kàntat, ) pjevati
kantarol (kantarõl) trava (Gospina dušica), ulje od Gospine dušice
kantinela (kantìnȅla, kantìnela) drvena letva 2,5x5 cm
kantun (kantũn) kut (unutarnji), ugao, kraj, okrajak
kantunal (kantunãl) noćni ormarić, željezna šipka L profila
kanun (kanũn) kalun, zakon
kanjac (kánjac, kánjȁc) vrsta bijele morske ribe (Serranus cabrilla L.)
kanjeta, kaneta (kànjȅta) polucilindar
kapac (kápȁc, kàpāc) sposoban
kapara (kàpȁra, kȁpara) predujam u novcu, vrsta mediteranske biljke (Capparis spinosa)
kaparat (kapàrat, kapàrȁt) platiti dio cijene unaprijed
kapelin (kapèlȋn, kapèlīn) fini ženski šešir, šeširić, dio lovačke puške
kapirat (kapírȁt) razumjeti, shvaćati
kapo (kȃpo) šef, gazda
kapobanda (kapobȃnda) dirigent glazbe
kapo o' makinje (kȃpo o' mȁkinje) upravitelj stroja na brodu
kapoć (kàpoć) kaput s kukuljicom kukuljica
kapot (kàpot, kàpȍt) kaput
kapotat, kapotavat (kapòtat, kapòtȁt, kapotávat, kapotávȁt) ne osjećati se dobro, poboljevati
kapotin (kapòtin) mali kaput
kaprifogo (kaprìfȍgo) policijski sat
kapric inat
kapsel, kapsa (kàpsēl, kȁpśa) mrtvački sanduk
kapsul (kȁpsūl) kapisla
kapuc (kàpȗc, kàpuc) kapica, kabanica
kapucin (kapùcīn) katolički redovnik, mala kukuljica
kapula (kàpula) crveni luk
kapunjera (kapunjȇra, kapùnjȇra) daščara, drvena kućica, kokošinjac
kaput gotovo, potpun poraz
kar (kȃr) zaprežna kola
karafina (karàfȋna) posuda za začine
karag, karga (kȁrag, kȃrga) teret u brodarstvu, jaka karta u briškuli
karagajka (karàgājka) vrsta grožđa
karagan (karàgān, karagãn) opterećen
karanpana, karampana (karànpāna, karanpãna, karàmpāna, karampãna) nešto staro i bezvrijedno
karanje, karancija (kárānje, kárȃnje, karáncija, kárancȉja) svađa, prepirka
karat (se) (kárȁt, kárat) svađati (se), kuditi, grditi
karat (kárȁt, kárat) kuditi, grditi
karatil (karàtȋl, karàtīl) bačva za vino
karatilac (karàtȉlac, karàtilac) bačvica za vino
karavela (karàvȅla) posuda za stolarsko ljepilo
karet (kàret, kàrȅt) mala kolica
karet na balinjere (kàrȅt na balinjȇre) kolica za igru s kugličnim ležajevima umjesto kola
karetina (karètīna, karètȋna) teretna kola
kargadur (kargadȗr) pratilac tereta na brodu
kargarela (kargàrela) proljev
kargat (kàrgȁt, kàrgat) podignuti, odgurnuti, gurnuti
kargatur (kargatũr) dio tijeska za masline
karig (kãrig, kȁrig) jaka karta u briškuli
kariganje, karigavanje (karìgānje, karigàvāvanje) punjenje, davanje jakih karata suigraču
karijola (karìjōla, karìjȏla) ručna tretna kolica s jednim kolom, sklek na rukama
karik (kȁrik) jaka karta u briškuli
karil (kàrȋl) omeđeni dio nečega
karinati (karinȁti) izvrnuti brod na bok
karitad, karitat (karìtād, karìtȃd, karìtāt, karìtȃt) milostinja
karoc (kàrȍc) peta ili vrh provene ili krmene statve, kolica primitivne izrade
karoca (kàroca, kàrȍca) kočija, svečana kola
karocada (karòcāda, karòcȃda) bojni brod, oklopnjača, vožnja kočijom
karoceta (karòceta) dječja kolica
karonja (kàronja, kárȍna) svađalica, loš čovjek
karota (kàrota, kàrȍta) mrkva (Daucus carota)
karta (kȃrta) papir, dokument, isprava, ulaznica
kartabon (kartabõn) alat za prenošenje linija broda, alat za ravnanje linija broda
karta devera, karta žmarilija (kȃrta dèvȇra, kȃrta žmàrȉlija) brusni papir
karte (kȃrte) igraće karate, papiri, dokumenti
kartela (kàrtȅla, kàrtela) srećka za tombolu ili lutriju, iskaznica, listić, cedulja, sumporna vrpca
kartelun (kartelũn) ploča sa brojevima tombole
kartina (kàrtīna, kàrtȋna) tanki papir, cigaretni papirić
kartolina (kartòlīna, kartòlȋna) razglednica, dopisnica
kartular (kartulãr)) skup isprava
kartun (kartũn) debeli papir, karton, ljepenka
kartuncin (kartùncīn, kartùncȋn) tanka ljepenka
kartušina (kartùšȉna, kartùšina) stari papir
kas (kȃs) vrsta umjetnog gnjojiva
kasil¸ kapsel (kàsīl) mrtvački sanduk
kaša (kȁśa) drveni okvir vrata ili prozora, obrub na odjeći
kašanje (kàšānje) postavljanje okvira vrata ili prozora, obrubljivanje odjeće
kašar (kašãr) podignuti dio palube na krmi broda, najviši kat broda, klaonica
kašeta (kàšeta, kàšȅta) sanduk od drvenih daščica
kašeta brokav (kàšȅta brȍkav) nevolja
kašjun, kašijun, kašun (kašijũn, kašjũn, kašũn) sanduk kara ili kamiona, drveni sanduk, drvena armatura za zidanje
kaštig (kàštīg, kàštȋg) kazna
kaštil (kàštīl, kàštīl) utvrda, tvrđava, kula, kaštel
Kaštila Kaštela Zajednički naziv za svih sedam Kaštela.
kaštilac (kàštilac, kàštȉlac) deminutiv od kaštil, utvrda u Kaštel Gomilici
kaštradina (kaštràdīna, kaštràdȋna) soljeno i na dimu sušeno bravlje meso
kašun (kašũn) drveni sanduk
katabuja (katàbuja) zatvor, tamnica
katafalak (katàfalak, katàfȁlak) postolje, stol za izlaganje pokojnika
katalina (katàlȋna) priglup čovjek, glupan
katamak (katàmak, katàmȁk) ljekoviti flaster
katanac (kàtanac, kàtȁnac) lokot
katina (kàtȋna, katȋna) sponja palube - poprečni potporanj palube, sponja grotla - poprečna pražnjica grotla, daska koja drži vanjske zatvore prozora otvorenima
kativerja (katìvȇrja) zloća, pakost
katramat, katramavat (katràmȁt, katramávȁt) mazati brod katramom
katriga, katrida (kàtrīda, kàtrȋda, kàtrīga, kàtrȋga) sjedalica, [[stolica]
kaul (kȁūl, kȁul) cvjetača
kauštika (kaȕštika) kamena soda, sredstvo za pranje
kava (kamenolom) (kȃva) kamenolom, tupinolom
kavacal (kavacãl) vrsta ležaja, umetak za uzglavlje
kavadina (kavàdȋna) izgovor, opravdanje
kavadur (kavadũr) radnik u kamenolomu
kavafanag (kavàfȁnag) grtalica, jaružalo
kaval, kavala (kàvāl, kàvala, kàvȁla) greben koji viri iz mora, vrsta ribe (scianidae)
kavaler (kavalẽr) konjanik u vojsci
kavalerija (kavalèrija) konjički odred
kavalet (kavàlet, kavàlȅt) stalak, konjić, nogare
kavalina (kavàlȋna) fekalija
kavalkina (kavàlkȉna) ples pod maskama
kavat (kàvat, kàvȁt) vaditi kamen iz kamenoloma
kavecal (kavecãl) kavacal, umetak između dva madraca bračnog kreveta, plutajuća oznaka za mrežu na moru
kavija (kavȉja) šiljato drvo za rad oko konopa
kavijera (kavijȇra) komad tvrda drva između sartija (sarči) sa rupama u kojima stoje kavije
kavobanda (kavòbȃnda) [[gornji dio boka broda], ograda iznad palube
kavodefer, kaldifer (kavodèfȅr, kaldìfȇr) čelično uže
kavul, kavula, kaul (kȃvul, kȃvula, kȁūl, kȁul) cvjetača, karfiol
kazat se (kázat se) pojaviti se, predstaviti se
každraf (kàždrȁf, kàždraf) primitivac, divljak, opak čovjek
kažerma (kàžērma, kàžȇrma) kasarna, vojarna
kažin (kàžīn, kàžȋn) javna kuća, bordel, opći nered
kaživat (se) (kažívat) govoriti, pričati, pojavljivati (se), predstavljati (se)
kažot, kažinet, kažotin (kàžot, kàžȍt, kažìnȅt, kažòtȉn) kućica, kiosk, stražarska kućica, baraka
kendat, kendavat (kèndat, kèndȁt, kendávat, kendávȁt) igrati, tući, šibati (vjetar), mlatarati, lamatati
kenkat (kènkat) plakati, cviliti, zanovijetati
kenja (kȅnja) magarica, ženka magarca, nevaljana žena
kenjat (kénjat, kénjàt) izvršiti veliku nuždu, govoriti gluposti, lagati
kesanje (kèsānje) bogaćenje, istezanje tkanine
kezme (kȅzme) praščić
ki (kĩ, kȋ) koji
kiće (kĩće, kȉće) posječeno zeleno granje za stoku
kidanje (kìdānje) bježanje, netragom nestajanje
kidat (kȉdat) bježat, netragom nestajati
kidnit (kȉdnit) pobjeći, netragom nestati
kijavica (kîjavica) prehlada, snježna mećava
kika (kȉka) pletenica
kil (kȋl, kīl) kilogram
kin (kīn, kĩn) kime, kojim
kina (kȋna) tinktura od kore drveta (Cinchona succirubum)
kinkin (kinkĩn) vrsta punđe, perčin, ukras na vrhu kape
kip (kĩp) stas, čovjekovo tijelo, figura
kirnja (kȉrnja, kȋrnja) vrsta morske ribe iz roda vučica, serranidae (Epinephelus guaza L.)
kita (kȉta) grana masline ili crnike koja se stavlja iznad vrata konobe i označava da se tu prodaje vino
kjaro () jasno, bistro
kjuč (kjũč) ključ
kjučanica (kjùčanica) ključanica, brava
kladit (klȁdit) stavit (jelo da se kuha)
klajav (klȁjāv, klȁjav) šepav, nespretan
klak, klačina (klȁk, klàčina) gašeno vapno
klamadur (klamadũr) čovjek koji javno oglašava prodaju nečega
klaman (klàmān, klamãn) pričvršćen klamom, javno oglašen na prodaju, javno oglašen
klamat se (klȁmat se) ljuljati se
klanfa (klȃnfa) spona, kovana željezna dvostrana kuka za privremeno spajanje dva komada drva
klapa (klȁpa) mala družina, manji skup osoba povezanih sličnim interesom, društvo prijatelja
klapat (klȁpat) lupkati, lamatati, govoriti gluposti, dobro ići, dobro funkcionirati, loše funkcionirati
klecanje (klècānje) nestabilno hodanje zbog boli u koljenu, moljenje u crkvi
klempav (klȇmpav) koji ima velike uši
klepac (klèpac) klatno zvona
klepalo (klèpalo) alatka za oštrenje kose za košnju
klepan (klèpān, klepãn) naoštren
klepnit (klȅpnīt) udariti
klepnut (klèpnūt) udaren
klinan (klìnān) koji ima klinove, učvršćen klinovima
klinat, klinavat (klìnat, klinávat) stavljati klinove, učvršćivati klinovima
klocat, klocavat kljocat(klȍcat, klocávat, kljȍcat) pokleknuti, iznemoći, padati glavom naprijed od sna, hodati bez volje
kljunit (kljúnit) venuti
knap (knȁp) točno, taman po mjeri
knjat (knjȁt, knjãt) drijemati
ko (kȏ, kȍ) koje, tko, god
kobacat (kobàcat) koprcat, prevrtat preko glave
kocijut, kocijutan (kocijȗt, kocijùtān) tvrdoglav, razmažen
koća (kȍća) vrsta ribarske mreže, brod koji lovi koćom
koćeta (kòćȅta, kòćeta) starinska drvena postelja, dio kreveta pored glave
kofa (kȍfa, kòfa) košara od pruća, košara od pruća sa dvije ručke za grožđe, košara na jarbolu
kofidenca, konfidencakofidencija, konfidencija (kofìdēnca, konfìdȇnca, kofìdēncija, konfìdȇncija) slobodno ponašanje, prisnost, drskost
kogo (kȏgo) kuhar
kogoma, koguma (kȏgoma, kȏguma) lončić za kuhanje crne kave
kogomica, kogumica (kȏgomica, kȏgumica) mali lončić za kuhanje kave
koka (kȍka) kokoš od milja, ženski spolni organ
koko (kȍko, kòkȍ) tko, netko, tkogod
kokolat, kokolavat (kokòlat, kòkȍlat, kokolávat, koklávȁt) maziti, umiljavati, tetošiti
kokolo (kȍkolo) mezimac, maza
kokombina (kokòmbīna) priležnica, ljubavnica
kokodrilo (kokòdrȉlo) krokodil
kokot (kȍkot) vrsta morske ribe iz roda štitoglavka triglidae (Trigla lyra)
kola (kȏla) ljepilo
koladur, kolajur (koladũr, kolajũr) platno u koje se stavlja pepeo za lušijanje
kolafinta (kolafīnta, kolàfȋnta) tobože, pretvarajući se
kolafjaka (kolafjȁka) polako, lagano, usporeno, bez žurbe
kolajna lančić, ogrlica
kolap, kolpa (kȍlāp, kolpa) moždani udar, moždana kap
kolar, kolet (kolãr, kòlet, kòlȅt) ovratnik
kolarina, kularina (kolàrīna, kolàrȋna, kulàrīna, kulàrȋna) kravata
kolaš (kȍlaš) vrsta revolvera na bubanj
kolat (kólat) plesati kolo, kružiti
kolatun (kolatũn) greda koja ide od vrha krova do kuta kuće na krovu na četiri vode
koldepija, koldepio (koldèpija, koldepȉo, koldèpȉo) gornji dio stopala
kolenda (kòlēnda) pjesma po kućama o Božiću
kolendat, kolendavat (kolèndat, kolendávat) pjevati pjesme po kućama o Božiću
kolišni (kolišnĩ) koliko mali, kako malen
kolomast (kȍlomast) strojarska mast
kolomba, kolonba, kolumba (kolȏmba, kolȏnba, kolȗmba) kobilica broda, središnja donja greda broda
kolona (kòlȏna) stup ili bitva za privez brodova
kolonbar (kolonbãr) kolut, obruč od bačve
kolonada red stupova, stupovlje
kolonbast (kolònbȁst) okrugao
koloneta (kolònȅta) stupić
kolonija (kòlȍnija) parfem
kolovaja (kolòvȁja) uski prostor između dvije kuće, svjetlik, jarak za odvod oborinskih voda
kolovrat (kȍlovrāt) sprava za predenje vune
kolpat (kòlpat), kolpavat (kolpávat) snažno udariti, udarati, doživjeti moždani udar
kolpomorto (kȏlpomȏrto) betonski ili kameni blok u moru koji služi za vezivanje broda
koltra (kôltra) kukičani prekrivač za krevet, pristupnica za ulazak u bratovštinu -arhaizam
koltra imbotida (kȏltra imbòtīda), koltra inbotida (kȏltra inbòtīda) jorgan
koltraštraca (kȏltraštrȁca) prostirka na podu od ostataka starog platna
koltrina (kòltrīna) zavjesa
koludrica (kòludrica) časna sestra
kolumba (kòlūmba), kolomba (kolȏmba), kolonba (kolȏnba) kobilica broda, središnja donja greda broda
kolur (kolũr), kolura (kòlūra) boja (hr)
koluran (kolùrān), koloran (kolòrān, kolorãn) obojan, šaren
komad (dal) (kȍmād) velik, krupan
komač (kòmač) orma (konjska)
komarča (kòmārča) Vrsta bijele morske ribe (Sparus aurata)
kombanje (kȏmbānje) prepiranje, natezanje
kombinacjun (kombinacjũn), kombinacijun (kombinacjũn), konbinacijun (konbinacijũn) kombinacija, prilika, zgoda
kombinet (kombìnet, kombinẽt), konbinet (konbìnet, konbinẽt) kombine, žensko donje rublje, otvorenih ramena, pokriva tijelo, ob. do koljena
komedija (kòmēdija) neprilika, nezgoda
komedijanje (komedìjanje) pravljenje neprilika, činjenje ludosti
komen (kòmen) kome
komeš (kòmeš) kratka ženska noćna košulja s dugim rukavima
komešjun (komešjũn), komešijun (komešijũn), komesjun (komesjũn), komesijun (komesijũn), komesija (kòmēsija) komisija
komeštibil (komeštȋbil), komeštibili (komeštȋbili) trgovina mješovite robe
komešura (komèšūra) sastavnica između dva kamena, pukotina
komin (komĩn) otvoreno ognjište u starim kućama
komo (komõ) komoda
komoč (kòmoč), komač (kòmač) orma (konjska)
komo (komõ) komoda
komod (kȍmod) udobnost, komfor, sporost u poslu, lijenost
komodan (kȍmodan) udoban, komforan, spor u poslu, lijen
komodanje (komòdanje), komodavanje (komodávānje) udobno smještanje, ugodno osjećanje
komo (komõ), komol (komõl), komon (komõn), komoncin (komòncīn) komoda
komora (kȍmora), kamara (kȁmara) soba
komorika (komòrika) vrsta stabla
komoštra (kòmoštra) lanac o kojem visi lonac nad kominom
kombinacijun (kombinacijũn), kombinacjun (kombinacjũn), konbinacijun (kombinacijũn), konbinacjun (konbinacjũn) kombinacija, prilika, zgoda
kompanjo, kumpanjo drug, prijatelj
kompas šestar, sprava za crtanje kružnica, busola
komplikan kompliciran
komplimenat kompliment, počast, poštovanje, laskanje
komprina vrsta stabla, koštela
komujanje čemujanje
komunikativa komunikacija, razgovor
konal kanal, iskopani rov, morski prolaz između dva kopna
konalica vrsta crijepa
konat račun, obračun
konbat prepirati, svađati
koncan začinjen
koncat začiniti
koncerat koncert
koncina vrsta igre kartama
kondut nužnik, zahod (školjka i prostor)
konfin (kònfīn) granica
konferenca sastanak, konferencija
konfužjun konfuzija, metež, zbrka, gužva, strka
konistra tradicionalna pletena košara od šiblja sa dvije ručke, u gornjem dijelu šira, služi za prenošenje voća i povrća, prodaju kruha, u njoj je nevjesta donosila miraz
konkulan iskrivljen, nakrivljen, zakrivljen
konkulat nakriviti, iskriviti
konoba prostorija u prizemlju kuće, mjesto gdje su se držale alatke, gdje se držalo vino i rakija, gdje se vino prodavalo i pilo
konop konopac, uže,
konopar onaj koji izrađuje konope
konpanija društvo
konrišpodente dopisnik, korespondent
konšerva konzervirani sos rajčice
konšiljer vijećnik, savjetnik
konšult konzilij, savjetovanje
konšumat, konšumavat trošiti, potrošiti, uništiti
kontagoče kapaljka za brojanje kapljica
kontat računati, brojati
konte plemićka titula, grof
konteša kontesa, žena visokog roda, grofica
kontra protiv, nasuprot
kontra vento pravac suprotan od smjera u kojem puše vjetar i kreću se oblaci
kontrabanda krijumčarenje, šverc
kontrabandjeri krijumčari, šverceri
kontracenta podspornjak vršne platice broda
kontrada glavna ulica za šetnju, šetalište, prolaz
kontramadir podsponjak platice, daska pričvršćena s unutrašnje strane platice broda
kontrapiz protuuteg, protutežina
kontrašt kontrast, suprotnost, oprečnost
kontrat ugovor
kontravat susretati, mimoilaziti, ići u drugom smjeru
kontreštat, kontreštavat prepirati, protiviti se, proturječiti, suprostavljati se u razgovoru,
konj naziv igrače karte br. 12 (konjanik) u talijanskim kartama
kopa’ kopao
kopačina kopanje, doba radova u polju
kopanja drveni sud u kojem se mijesi tijesto za kruh
koparan dio stare težačke nošnje, muški ogrtač, kaput s kukuljicom od grubog smeđeg sukna, kaparan, kunparan
kopertela kamena poklopnica zida, parapeta, ograde, pamučni prekrivač
kopica kokica
kopišća posebna kliješta na dugom štapu za vađenje školjki
kopitan udaren kopitom
kopite crvene mrlje na koži
kopje drveni štap za zastavu, osti...
koprcat ritati se, udarati nogama
koprifogo policijski sat, zabarana izlaska nakon određenog sata (za vrijeme talijanske okupacije)
kopriva zeljasta biljka (Urtica) sa mravljom kiselinom, koja na koži izaziva crvenilo i mjehure
kopun mladi uškopljeni pjetao, arogantan čovjek
kor crkveni prostor za pjevače, obično iznad ulaza
korađo hrabro
korakov koraka ( ma, nisan učinija ni 5korakov aon...)
koram tvrda koža
korba, korbe drvena rebra broda
korda fitilj, uže, konop, žica, tetiva
kordun dio splitske nošnje, ogrlica od većeg niza tanjih zlatnih lančića sa privjeskom
kordun rubnjak, obrub, ukrasni rub, bokoštitnica
korduncin zlatni ili srebreni lančić, vrpca, manja blanja,služi za izradu ukrasnih rubova
koren korijen
korenat, kurenat propuh, struja (zračna ili morska)
korenica korijen od kupusa
korežina nevrijedni dio
koridur hodnik, uski prolaz
korijandar vrsta biljke začina, korion, paprič, paprica, kišnjec, cimarica, živica, korijandula (Coriandrum sativum L.),
korijanduli šareni papiriči koji se bacaju u zrak u trenucima veselja (svadba, maškare)
korinšpondente korispodent, dopisnik
korišćen korišten
korna muzički instrument, rog
korner kazneni udarac iz kuta igrališta kod nekih sportskih igara
kornet vrsta sladoleda, roščić od kruha, vrsta trublje
korneto zastavnik
kornijera vrsta lovačke torbe
korniž, korniža istureni rub, istak, vijenac, obrub
kornjolac vrsta češljugara, ptice pjevice
koromač vrsta ljekovitog bilja, komorač, slatki aniš (Foeniculum vulgare), fenoč
koromač vrsta aromatične biljke
korona pjesma ptica pjevica
korpet dio splitske nošnje, ženski prsluk bez rukava, zakopčava se sa 4 srebrena filigranska botuna(dugmeta), nosio se iznad komeša
korš, koraš red u zidanju zidova od kamena ili opeke
korteđant udvarač, zavodnik
korteđavat udvarati, ljubovati, razgledavati
kortelina ravni dugački nož za rezanje pršuta
kortina samostojeći zid koji nije dio mase objekta, odbrambeni zid koji povezuje ugaone kule
kortiv dvorformiran zidovima ( kortinama) drugih objekata
korut vrijeme tugovanja za pokojnikom, crnina za pokojnikom, korota
kosa manja dvoručna alatka metalnog rezača sa drvenim ručkama, služi za dotjerivanje oblih komada drva (vesla, jarbol)
kosić vrsta ptice, kos
kosir čiopa (Apus apus), vrsta ptice selice, kratka kljuna, dugih srpastih krila, slabih nogu i kratkog repa, crne boje modrog sjaja, grlo bjelkasto, gnjezdi se u rupama u kamenim zidovima kuća
kosiraš vrsta slanutka
koslata duguljasta bačva za prijenos mošta, masta
kosmej vrsta morskog raka (Eriphia spinifrons), boja smeđa, duž. do 10 cm, tež. do 35 dkg, srednja lovna oko 5 dkg, služi kao mamac na obotnice,grmalj, kosmuj, runjavac, runac
kosti leđa, kosti u tijelu
kostret kozja dlaka
kostriš vrsta trave
kostrušenje širenje perja, spremanje za borbu
košćice sitne kosti, koštice; sjemenke
košet but, stegno, bedro
koškanje svađanje, prepiranje
košpica koštica
košta obala, kopno
košuja košulja, muška i ženska
kotac ograđeni prostor za domaću životinju, svinjac
kotal kotao
kotegin debela kobasica, mala salama
kotidijana svakodnevna groznica
kotonjada slatko, tvrda marmelada od dunja
kotonjata slastica od mošta
kotorata otvor u podu/stropu sa poklopcem, za silazak u donju prostoriju (najčešće konobu)
kotula suknja
kotun pamuk, pamučna tkanina
kotunina pamučno posteljno platno, žutina
kovačija kovačnica, kovačka radionica
kovada nasad, leglo
koverta, kuverta pokrivač za krevet, brodska paluba, pokriveni pramac broda
kovertur lagani ukrasni prekrivač
kozica vrst sitne morske rakovice, iz roda penaeidae (Palaemon sp.), duž. do 7cm (preko 300 kom u 1 kg),meso ukusno, velika kozica do 25cm
krabit topiti, rastapati
kragu kvragu
kraj završetak, svršetak
kraj kralj
krajcara sitni austrougarski novac
krajestvo kraljestvo
krajeva njiva teren na kojem je izgrađen stari Hajdukov plac, prediu u Kaštel Starome
krajica kraljica
krajica vinograda vrsta grožđa
krakun zasun (na vratima)
krasta korica na rani, ozljedi
kraut kiseli kupus
kravarica vrsta ptice žuto-zelena perja i dugog repa
kravica vrsta puža
kravosac vrsta zmije
krcat puniti, teretiti, krcati
krcat, krcato pun, napunjen
krčit duboko obrađivanje zemlje
krčma vinotočnica, ugostiteljski objekt u kojem se pretežito uslužuju pića te hladna jela, a mogu se pripremati i usluživati topla jela prema običajima kraja
krećat kretati; dirati ( nemoj se krećat ume)
kredenac, kredenca kuhinjski ormar za posuđe s punim donjim dijelom (dvokrilni ormarić sa dvije ladice) iznad kojeg je ostakljena dvokrilna škancijaza pjate (tanjure)
kredenje kradenje, krađa
krejanca pristojnost, poštovanje, obzir, odgoj, uljudnost
kreljut krila
krena konac (danas plastični) od kojeg se rade tunje i mreže za ribolov
krepajica pomor stoke
krepat uginuti, crknuti ali i umrijeti ( krepat o'gladi)
krepavat osijećati se umorno, bolesno
kresat skidat manje grančice sa stabla, psovat
krest, kredu, krededu krasti, kradu
krešit, krešivat povećati, rasti, povećavati se
kretino nerazumna osoba
kričavo obojano jarkim neusklađenim bojama
krik vitlo, čekrk, ručna kočnica težačkih kola
krikavat kočiti, vući natrag, sprječavati u kretanju
kripan zdrav, snažan
kripit krijepiti, jesti zdravu hranu
kripost snaga, okrijepa
kritikat kritizirati, prigovarati
krivit glasno plakati
križi leđa, križa
krjanje gusto padanje snijega
krkeč leđa sa ramenima, nositi na ramenima (najčešće dijete)
krma stražnji dio broda
krmej krmelj, sluz u kutu oka
krnje princ karnevala, šaljiva ili satirična lutka koja se osudi i spali za vrijeme karnevala
krnjeval karneval, poklade, doba maškara, razdoblje svečanosti i zabave između bogojavljanja i korizme, traje do čiste srijede
krnjol vrsta češljugara vrlo lijepog izgleda i pjeva
krocula štaka, nosač, stalak na kojem stoji štap tende broda
krok uže kojim se opaše ribar kada isteže mrežu, na krokse priveže pical
krokant, krokanat tradicionalni dalmatinski slatkiš, isjeckane bajame pržene sa šećerom
krolat iznemoći, propasti, oslabiti
kronit kapnuti, uliti samo malo
kropit hrrkati
krosna domaća težačka sprava za ručno tkanje, tkalački horizontalni razboj
krosnit poprskati, porositi
krošta kresta u pijevca, talog kod zavarivanja
kroštule vrsta domaćeg kolača, tijesto od jaja, brašna i šećera se reže na trake i prži na ulju te posipa šećerom
krožet dio stare splitske nošnje, muški prsluk bez rukava izrađen od pana, ječerma,jelek, zobunac
krožeta ojačani kraj konopa jedra
krožun muški težački prsluk
krpačenje lomljenje, kidanje
krpaš lopta izrađena od starih krpa, krpenjača, najčešće krpama napinjena čarapa
krsta konopi na samaru koji se zapnu za krstac
krstac kostur samara u obliku križa, rašlji
krstitej krstitelj
kršćena voda sveta voda (posvećena na blagdan Tri kralja u crkvi)
kršćenica dukoment, izvod iz matične knjige rođenih
krtol vrsta košare upletene od pruća kružnog dna, sa ručkom, korpa za smokve, grožđe, ribe
krug stjenovit vrh brijega
kruna vijenac, završni rub
krunjenje trijebljenje zrna kukuruza
krupa tuča, grad
krušac vrsta dalmatinskog niskog crnkastog magaraca (lički i zagorski su veći i sivkasti)
kruv kruh
kuco bez glasa, tiho, ne govori, šuti ( ćinikuco )
kučarin, kučerin žličica
kućica jamica u zemlji koja se pravi prilikom sadnje povrća
kućice vrsta morske školjke iz roda veneridae (Ruditapes decussatus)
kudija kudjelja, konoplja
kudit koriti
kudran kovrčav
kufer putnički kovčeg
kugulan kamenom popločan pod dvora
kuja trbušina
kujat stjecat trbušinu, debljat se
kukalo igra skrivača , škondarjola
kukanja podmazani drveni jarbol na vrhu kojeg je obješena nagrada ( pršut) a na kojem su se momci takmičili u penjanju
kukujat imati mučninu, povraćati
kukujica kukuljica, kapuljača
kukumar vrsta povrća, krastavac (Cucumis sativus), glupan
kukurikavac vrsta dječje bolesti, veliki kašalj, magareči kašalj
kukviža kukuvija, sova (Athene noctua), prema pučkom vjerovanju njeno kukanje je zlokobno, najavljuje nečiju smrt, posprdno za ružnu ženu
kuladur vrećetina
kulaf pučina, otvoreno more, horizont prema moru
kulak bogati težak
kular ovratnik
kularina kravata
kulaš konj pepeljaste dlake, revolver na bubanj
kulin crijevo, utroba
kulmin vrhunac
kulučar čovjek koji teško radi na tuđem posjedu
kum kum na krštenju ili vjenčanju, riječ kojom se oslovljava starija osoba, obično se tako oslovljavalo klasu težaka ( ča je,kume)
kumbinat nagoditi, dogovoriti
kumbura kubura, starinska mala puška, pištolj
kumpanija družina
kumpanija društvo, skup, družba, ekipa, momčad
kumpanjamenat pratnja, zajedništvo
kumpanjat družiti se
kumpanjat praviti društvo, prijateljevati
kumpanjo drug, prijatelj
kumpanjon prijatelj, partner, sudionik, ortak
kumpar kum, oslovljavanje starije osobe
kumparit sličiti, ličiti, nalikovati
kumpir, kunpir, kunplir vrsta povrća, krompir (Solanum tuberosum)
kumplimenat kompliment, pohvala, počast, laskanje
kumpravenda preprodavačica
kumpravenda preprodavačica voća i povrća
kums umijeće, majstorija
kumst, kunst umjetnost, umijeće
kun dir takorekuč, to jest, tobože, kao recimo , ustvari, kondir
kundir vrč, lažno obećanje
kunferi prija, odgovara, ćini dobro
kunferit činit zadovoljstvo
kunfet bobon
kunfeti slatkiši i šareni bomboni koji se bacaju u svečanim prilikama (vjenčanja), konfeti
kunka, kunjka vrsta školjke
kunpatit shvatiti, razumjeti, trpjeti, ne reagirati
kunplir, kunpir krompir
kunpravenda preprodavačica
kuntenat zadovoljan
kuntenat zadovoljan
kuntenteca zadovoljstvo
kunvenat ženski samostan
kunj klin
kunj drveni klin
kunjac kunac
kunjad ženin brat (šurjak, šogor), sestrin muž (svast)
kunjada ženina sestra (svastika, šogorica)
kunjalo čovjek koji drijema
kunjat drijemat
kunjat spavati, drijemati
kunjat potkliniti nešto
kunjera konusna udubina u stijeni u koju se stavlja klin ( kunj) i čelični jezičci pa se udarcima teškog čekića kamen razvaja
kupa crijep
kupa tipični crveno smeđi mediteranski crijep od pečene zemlje, žljebasta kanalica
kupe boja u talijanskim igraćim kartama (pehari)
kupicija sakupljeno lozinje složeno i savijeno u kup
kupirta krov od crijepa
kupit odlaziti, pokupiti stvari pred odlazak, ( ajde,kupi se)
kupjenica plod masline koji sam otpadne pa se samo pokupi
kupravenda kumpravenda
kurađ hrabrost
kurađo hrabro
kuraj hrabrost
kurat župnik, svećenik
kuraža hrabrost
kurba prostitutka
kurba, kurbača prostitutka, svačija žena
kurbar čovjek koji se druži s prostitutkama
kurbar ženskar
kurbla poluga kojom se pali motor auta ili broda
kurbla rotirajuća ručka za pokretanje motora
kurblat okretati kurblu
kurdela vrpca, traka
kurdela, kurdila vrpca, traka
kurdelat opšiti kurdelom
kurdila kurdela
kurenat morska struja
kurenat propuh, struja ( zračna ili morska )
kurenca vrijeme kada nešto ide, napreduje, razvija se, dobro se prodaje
kurenje protok vremena, dobra prodaja, optjecaj novca
kuri ide, juri, prolazi, napreduje
kurijož znatiželjan
kurit napredovati, razvijati, kretati se
kurjož, kurjožast znatiželjan, radoznao
kuršlus kratki spoj
kurt kratak
kurtavišta kratkovidnost
kurtina dio ženske narodne nošnje, zavjesa
kurtina dio svečane splitske nošnje, kratki ženski haljetak s dugim rukavima, izrađen od raža (finog atlasa) ili operanog raža (svilenog damasta), uvijek crne boje, sinonim za cijelu nošnju
kus komad, koji nema repa
kus nepravilni komad
kusan iskidan po krajevima
kusanje jedenje s velikim tekom
kusat jesti halapljivo
kušat probati, doživjeti, iskusiti
kušin jastuk
kušin jastuk
kušinet jastučić, ležaj, oslonac, umetak između dva građevinska elementa, gred
kuška kučka, zla žena
kušmit veterinarska stanica
kuštra neuredna, zloćesta žena
kuštrav osoba raspletene kose
kutlac kaciola, posuda s dugom drškom
kutnja žena domaćica, kućanica
kutnji kućni (ć=t), domaći
kuvalo kuhalo
kuvalo kuhalo
kuvanje kuhanje
kuvat kuhati
kuvenat kućni pritvor, samostan
kuverta paluba broda, pokrivač, omotnica za pismo
kuverta, koverta pokrivač (za krevet), brodska paluba, pokriveni pramac broda, omotnica za pisma
kuvertela prolaz, nogostup po rubovima palube
kuvertur pleteni pokrivač za krevet
kuvertur ukrasni pleteni pokrivač
kužina kuhinja, prijevara
kužina kuhinja
kužinica kuhinjica
kvadar okvir za sliku
kvadar pravokutnik, okvir za sliku ili fotografiju
kvadrel, kvadret kvadar, kocka
kvadrenjača velika igla sa širokin ušicama
kvadret kockica šećera, četvrtasti komad pletiva koji se spaja u veću cjelinu
kvadrija stari ples četvorka
kvadrilja starinski ples
kvalitad kvaliteta
kvaranta četrdesetica
kvarantin period od 40 dana
kvarat četvrt, četvrtina
kvarat četvrtina
kvarta stara mjera za težinu, kvarta spli’skaimala je 79,93 litre (trogirska 76,93 l), velika kvartaimala je 3 male kvarte, kvartase dijelila na varićakei oke
kvartana vrsta zarazne bolesti, malarije, četvrtača (groznica koja izbija svaki četvrti dan)
kvartežin čaša za vino od četvrt litre
kvartin količina tekućine od četvrt litre
kvartižin starinski lončić za ulje s poklopcem i podmetačem
kvasanje dizanje tijesta
kvasina ocat, pokvareno vino
kvasina vinski ocat
kvatrokjo osoba koja nosi očale
kvičenje čučanje, čekanje u neudobnom položaju
kvintal sto kilograma
kvintal mjera za težinu, 100 kg
kvintana groznica koja se pojavljuje svaki peti dan
kvintija vrsta kartaške igre
kvragu, kvraguc dovraga

Izvori

Abecedni popis

A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž